JCA s.r.o

Sídlo JCA s.r.o.

Naše společnost má nové sídlo:
Jakuba Arbesa 2600, Most

JCA s.r.o. - idatabaze.czPožární ochrana, zabezpečení - idatabaze.cz

Technický dozor investora

Informace

Naše nabídka je určena všem kteří plánují jakoukoliv rekonstrukci či stavbu. Technický nebo stavební dozor zajistí kvalitní provádění prací, šetří váš čas, ohlídá dodavatele díla, aby dodržoval technologické postupy, používal kvalitní materiály a plnil podmínky stanovené smlouvou o dílo. Všechny tyto činnosti jsou důležité proto, aby stavba či rekonstrukce budovy měla hladký průběh. Jakékoliv nedostatky mohou průběh vaší stavby zkomplikovat a vy si až pozdě uvědomíte, že by stavební nebo technický dozor byl skutečně potřeba.

Navrhujeme v průběhu provádění stavby i úsporná opatření, vhodnější technická řešení a snažíme se, aby vaše stavba byla realizována v maximální kvalitě. V současné době se klade důraz například na nízkou energetickou náročnost budovy, kterou je stavební dozor také schopen ošetřit. Sledujeme celý průběh stavby včetně finančního a zajistíme že fakturace vašeho dodavatele odpovídá skutečně provedeným pracím, rozpočtu dle smlouvy dílo a fakturované práce jsou provedeny ve stanovené kvalitě.

Činnost TDI/TDS

 • Organizace a účast při předání staveniště vybranému zhotoviteli díla, vč. spolupráce při zajištění podmínek pro realizaci stavby.
 • Kontrola založení a řádného vedení stavebního deníku dohodnutého typu zhotovitelem.

Organizace

 • Kontrolních dnů stavby. V případě potřeby organizovat další jednání v zájmu investora se všemi účastníky výstavby.
 • Průběžná kontrola plnění zhotovitele - kontrola prováděných prací a jejich soulad se schválenou Projektovou dokumentací, s platnými technickými normami a předpisy týkající se stavby a s podmínkami dle Smlouvy o dílo.
 • Spolupráce s projektantem stavby, autorským dozorem, a to zejména, pokud jde o soulad realizace stavby s projektovou dokumentací a změn stavby.
 • Spolupráce při realizaci přímých dodávek investora, kontrola zajištění koordinace vlastních dodávek investora a dalších subdodávek s činností generálního dodavatele.
 • Kontrola dodržování podmínek stavebního /vodohospodářského/ povolení při Stavbě, případně opatření státního stavebního dohledu zhotovitelem.
 • Kontrola těch částí stavby a dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými.
 • Kontrola a přejímání dokončených stavebních výkonů.
 • Koordinace dodatečných požadavků investora s projektantem a zhotovitelem.
 • Kontrola postupu prací z hlediska uzavřené smlouvy o dílo a časového plánu stavby (harmonogramu), včasné upozornění investora na eventuální ohrožení dílčích i konečných termínů stavby.
 • Informování investora o průběhu stavby, návrh opatření v případě, že zhotovitel díla řádně neplní své smluvní povinnosti.
 • Kontrola a posouzení objemu rozdílových prací oproti SoD, jak co do rozsahu, tak co do oprávněnosti požadované ceny zhotovitelem stavby.
 • Přejímání, posuzování a předkládání požadavků zhotovitele stavby na změny ceny, termínů nebo technického řešení díla investorovi.
 • Kontrola úplnosti dokladů a podkladů pro převzetí stavby.
 • Kontrola pořízení dokumentace skutečného provedení stavby.
 • Organizace přejímacího řízení.
 • Zhotovení soupisu vad a nedodělků na dokončeném díle.
 • Stanovení postupů v souladu s uzavřenou SoD nebo s obecně platnými právními předpisy, směřujícími k převzetí díla a k odstranění vad a nedodělků.
 • Kontrola odstranění vad a nedodělků ve stanovených termínech.