JCA s.r.o

Sídlo JCA s.r.o.

Naše společnost má nové sídlo:
Jakuba Arbesa 2600, Most

JCA s.r.o. - idatabaze.czPožární ochrana, zabezpečení - idatabaze.cz

Poskytované služby v oblasti koordinátor BOZP

Od 1. ledna 2007 vešel v účinnost nový zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.

Cílem nového zákona je především nastavit podmínky na pracovištích tak, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP).

Podle údajů Českého statistického úřadu došlo v roce 2005 k 82 042 pracovním úrazům. Z toho 137 jich bylo smrtelných. Jeden smrtelný pracovní úraz stojí společnost přibližně 8 mil. Kč. Celkové náklady na pracovní úrazy se pohybují ročně okolo 25 mld. Kč.

Jednou z cest, jak minimalizovat počet pracovních úrazů, je zavedení institutu koordinátora BOZP na staveništích. Praxe v zahraničí jednoznačně dokazuje, že existence koordinátora vede ke snižování úrazovosti v oblasti stavebnictví a záchraně ohrožených lidských životů. V těch zemích EU, kde funkce koordinátora existuje, se počet smrtelných pracovních úrazů snížil o více než 25 %.

Koordinátorem BOZP je kvalifikovaná osoba, kterou určil zadavatel stavby (stavebník – investor). Jeho úkolem je zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při přípravě a realizaci stavby. Povinnost určit koordinátora má zadavatel v případě, že na staveništi budou současně pracovat zaměstnanci více než jednoho zhotovitele.

Povinnost určit koordinátora je určena v případech, kdy při realizaci stavby:

  • celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo
  • celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu.
Povinnost určit koordinátora se nevztahuje na stavby, na které není nutné vystavit stavební povolení či ohlášení, a na stavby, které stavebník provádí svépomocí. Náplní práce koordinátora je mimo jiné upozorňovat zadavatele stavby na případné nedostatky, doporučovat způsoby jejich odstranění a de facto jej chránit před problémy, které mu hrozí v případě, že vlivem nedodržení bezpečnosti práce dojde na jeho stavbě k pracovnímu úrazu.

Společnost JCA má zaměstnance (koordinátory BOZP), kteří úspěšně složili zkoušku u akreditované společnosti, které Vám může nabídnout v návaznosti na plnění ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 Sb.