JCA s.r.o

Sídlo JCA s.r.o.

Naše společnost má nové sídlo:
Jakuba Arbesa 2600, Most

JCA s.r.o. - idatabaze.czPožární ochrana, zabezpečení - idatabaze.cz

Vedení firmy JCA s.r.o. vyhlásilo a zároveň přijalo tuto politiku jakosti (ve smyslu ČSN EN ISO 9001:2001) POLITIKA JAKOSTI

1. ÚČEL

  V naší společnosti se snažíme o vedoucí pozici mezi společnostmi poskytující služby v oblasti BOZP, PO a ochrany životního prostředí. Být spolehlivým a flexibilním dodavatelem.

2. NAŠE VIZE

  Chceme maximálně zvýšit služby v oblasti BOZP, PO a ochrany životního prostředí. Být spolehlivým a flexibilním dodavatelem.

3. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

3.1 Orientace na zákazníka

  Konkurence pro nás není nepřítel, ale motivace k našemu neustálému zlepšování. Spokojenost našeho zákazníka musí být 100 %. Zákazník byl a zůstává naším konečným cílem. Pokud nastane nějaký problém, snažíme se vstřícně a co nejobezřetněji tuto situaci řešit. Vhodnou komunikací navazujeme přátelské styky se zákazníky.

3.2 Orientace na spokojenost našich zaměstnanců

  Společnost vytváří takové pracovní podmínky, aby každý spolupracovník našel uspokojení ve své práci pro společnost a zapojit se do procesu trvalého zlepšování. Nejdůležitějším kritériem je týmová práce a porozumění mezi zaměstnanci, aby byli schopni plnit společné cíle, čímž je vždy spokojenost zákazníka.
  Vedení společnosti se zavazuje, že zajistí potřebné prostředky k tomu, aby měli zaměstnanci možnost udržovat a zvyšovat svou kvalifikaci.

3.3 Orientace na dodržování stanoveného systému managementu jakosti

  Pracovat co nejhospodárněji, nejkvalitněji a nejefektivněji za účelem snižování nákladů. Dodržovat výše uvedená základní pravidla, včetně stanovených metodických pokynů.
  Dodržovat zákonné legislativní předpisy, neustále aktualizovat databázi legislativních předpisů. Včas informovat zákazníky o nových legislativních předpisech, které se jich dotýkají a seznamovat je s povinnostmi, které z legislativních předpisů vyplývají a upozorňovat je na důležitost jejich dodržování.

Tato politika je nejzávažnější dokument ve společnosti a všichni pracovníci jsou povinni se jím řídit a pro jeho splnění musí naplňovat konkrétní cíle jakostí, které jsou vydány jako samostatný dokument.

Zavádění systémů 9001, 14001, 18001

Systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001

Systém managementu jakosti je "konkrétní předepsaný způsob", jakým organizace provádí svou podnikatelskou činnost, a to s cílem efektivního dosažení svých podnikatelských záměrů a zároveň uspokojení požadavků zákazníků na kvalitu výrobků či služeb.

Přínos pro Vás:

 • Větší efektivita a produktivita podnikání
 • Docílení a udržení kvality výrobků či služeb
 • Spokojenost zákazníků
 • Získání důvěryhodnosti jak u obchodních partnerů, tak i u zákazníků
 • Rozšíření konkurenceschopnosti organizace na trhu
 • Nové příležitosti ve výběrových řízeních
 • Pozitivní image organizace

Environmentální systém managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005

Environmentální systém managementu představuje takový způsob řízení organizace, kdy organizace sice ovlivňuje životní prostředí svou podnikatelskou činností, ale zároveň respektuje vlivy životního prostředí na organizaci samotnou.

Přínos pro Vás:

 • Větší efektivita a funkčnost podnikání
 • Snížení negativních dopadů na životní prostředí
 • Výraznější možnosti komunikace
 • Získání důvěryhodnosti u obchodních partnerů, zákazníků i veřejnosti
 • Zvýšení konkurenceschopnosti organizace na trhu
 • Výraznější možnosti úspěchu ve výběrových řízeních
 • Pozitivní image organizace ve vztahu k životnímu prostředí

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci dle OHSAS 18001

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci spočívá v identifikaci a kategorizaci rizik, následném školení zaměstnanců, zpracování základních směrnic, v případě potřeby i místních bezpečnostních předpisů. Následují kontroly a prověrky.

Přínos pro Vás:

 • Dodržování zákonných požadavků
 • Pozitivní image organizace
 • Získání důvěryhodnosti u obchodních partnerů, zákazníků i veřejnosti
 • Zvýšení konkurenceschopnosti organizace na trhu